Every perfect traveler always creates the country where he travels.

Nikos Kazantzakis

Loading...