Human nature is what Heaven supplies.

Xun Zi

Loading...